девочки 12 лет и моложе№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Лис

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 2

 1

2.

 Крупнякова

 0

XXXXXX

XXXXXX

 0

 0

 3

3.

 Сафтарова

 0

 1

XXXXXX

XXXXXX

 1

 2№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Азибекян

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 2

 1

2.

 Козина

 0

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 2

3.

 Кузахмедова

 0

 0

XXXXXX

XXXXXX

 0

 3
№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Кожатова

XXXXXX

XXXXXX

 1

 0

 1

 2

2.

 Будкина

 0

XXXXXX

XXXXXX

 0

 0

 3

3.

 Тимофеева

 1

 1

XXXXXX

XXXXXX

 2

 1      I-III место

№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Лис

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 2

2.

 Азибекян

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 3

3.

 Тимофеева

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 1    IV-VI место

№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

Очки

Место в подгруппе

1.

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

2.

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

3.

 

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 


    VII-IX место

№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

Очки

Место в подгруппе

1.

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

2.

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

3.

 

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 


Comments