девочки 12 лет и моложе

№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

4.

5.

Очки

 Место в подгруппе

1.

 Скуратович

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

 

 

2.

 Белоглазова А

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

 

3.

 Седова

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

4.

 Руссак

 

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 
 5. Храброва     хххххх
хххххх
  


№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

4.

5.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Аветисян

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

 

 

2.

 Пфаненштиль

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

 

3.

 Белоглазова Е

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

4.

 Тимощенко

 

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

5.

 Кириленко

 

 

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 
Comments