девочки до 17 лет


№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Чепурнаева Ольга

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 1

2.

 Холмухамедова Таис

 0

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 1

 4

 2

3.

 Бондаренкр Софья

 0

 0

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 1

 3

 3

4.

 Мельникова Маша

 0

 0

 0

XXXXXX

XXXXXX

 1

 1

 2

 4

5.

 Попова Лиза

 0

 0

 0

 0

XXXXXX

XXXXXX

 0

 0

 6

6.

 Латушкина Алина

 0

 0

 0

 0

 1

XXXXXX

XXXXXX

 1

 5
Comments